ALGEMENE VOORWAARDEN ROTAC – JUNI 2012

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Rotac: Rotac is de verhuurder/verkoper in deze algemene voorwaarden. Klant: De wederpartij van Rotac, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan Rotac zaken verkoopt of verhuurt en levert, alsmede waaraan Rotac in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Huurder: De wederpartij van Rotac die op basis van een huurovereenkomst een rechtsverhouding met Rotac aangaat.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Rotac en koper cq. huurder.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Rotac en de klant, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rotac en de klant waarop Rotac deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rotac, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant die strijdig zijn met de voorwaarden van Rotac wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rotac en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Ieder door Rotac gedaan aanbod is vrijblijvend en kunnen tot het tijdstip waarop de overeenkomst schriftelijk door partijen is gesloten worden herzien, zulks tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Een aanvaarding van een door Rotac gedaan aanbod die afwijkt van dat aanbod, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en is derhalve niet bindend.

3.2 De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verschuldigde in- en uitvoerrechten, montage- service – en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door de klant verstrekte informatie, waarbij Rotac mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4 De overeenkomst tussen Rotac en de klant komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door Rotac gedaan aanbod door de klant uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b) hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop Rotac de aan de klant toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c) hetzij, op het moment waarop Rotac op verzoek van de klant met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van de partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip tot stand is gekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Rotac zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat. Eventuele klachten omtrent de door Rotac geleverde prestatie dienen binnen 8 dagen na het tijdstip van levering middels aangetekend schrijven aan Rotac te worden bekend gemaakt, bij gebreke waarvan de klant het recht verliest om op die gronden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.2 Het tijdstip van levering dient in onderling overleg te worden vastgesteld en wordt slechts bij benadering opgegeven. Dit tijdstip kan nimmer als een (juridisch) fatale termijn worden beschouwd, zulks tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Rotac.

4.3 In geval van niet tijdige levering dient Rotac in gebreke te worden gesteld door de klant, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rotac het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rotac aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rotac worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rotac zijn verstrekt, heeft Rotac het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering en vervoer

5.1 Indien de klant het goed zelf afhaalt, kan dit slechts op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd bij de overeengekomen plaats van Rotac.

5.2 Indien Rotac het goed levert, wordt deze op de door de klant opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost. Onder de plaats van bestemming wordt mede verstaan de plaats waar de goederen ter beschikking worden gesteld. Deze plaats moet of direct bereikbaar zijn voor de voertuigen van Rotac, of het laad- of lospunt moet zich op een afstand van maximaal 10 meter zonder obstakels bevinden op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan hiervoor is vermeld, wordt een toeslag in rekening gebracht.

5.3 De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Rotac deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Rotac gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

5.5 Het risico met betrekking tot de goederen is voor de klant vanaf het tijdstip

A) bij levering op afroep: waarop de goederen ten behoeve van de klant op het terrein van Rotac zijn afgezonderd,

en

B) bij verhuur van goederen: waarop de huurovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, ook al heeft er nog geen feitelijke (af)levering plaatsgevonden.

5.6 Indien huurder wenst dat Rotac het verhuurde vervoert naar de plaats van bestemming, dan geschiedt dit op de voor Rotac gebruikelijke wijze aangaande transport. Het risico tijdens transport blijft conform het hiervoor bepaalde voor rekening van de klant. Vóór de

hierboven vermelde tijdstippen ligt het risico bij Rotac. Een en ander geldt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen of een der bepalingen dezer algemene voorwaarden voor een specifiek geval uitdrukkelijk anders vaststelt.

5.7 Het risico tijdens het transport van de goederen is ten allen tijde voor rekening van de klant. De klant is derhalve aansprakelijk voor alle schade welke tijdens het transport aan de goederen ontstaan, ongeacht de aard van de overeenkomst, tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid aan de zijde van Rotac. De bewijslast daartoe rust op de klant.

5.8 Eventuele wachttijden maken geen deel uit van de vervoersovereenkomst en dienen door de klant te worden vergoed.

Artikel 6: Verhuur van goederen

6.1 Retournering van het gehuurde geschiedt uiterlijk op de dag waarop de overeenkomst eindigt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6.2 Indien de goederen op uitdrukkelijk verzoek van de huurder en om welke reden dan ook op de openbare weg geplaatst worden, geschiedt zulks voor risico van huurder.

6.3 Huurder dient het gehuurde afdoende tegen brand-, stormschade als diefstal vanaf het moment van sluiten van de overeenkomst te verzekeren. Alle eventuele schade ten gevolge van een beschadiging, het tenietgaan of diefstal van het gehuurde wordt voor rekening van huurder gebracht.

6.4 Huurder dient het gehuurde in goede staat te onderhouden; eventuele beschadigingen worden voor rekening van de huurder door Rotac dan wel door een door Rotac aangewezen derde hersteld.

6.5 Huurder dient het gehuurde met de nodige zorgvuldigheid en met inachtneming van de door Rotac of een van diens ondergeschikten verstrekte instructies te gebruiken c.q. te behandelen zonder het gehuurde voor doeleinden te gebruiken waarvoor het niet bestemd is. Zo is het niet toegestaan de compactkranen te gebruiken voor het hijsen of vervoeren van personen. Indien in strijd met de instructies wordt gehandeld, kan Rotac op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

6.6 Bij het einde van de huurovereenkomst dient het gehuurde in originele staat en volledig gereinigd opgeleverd te worden, bij gebreke waarvan de herstel- en/of reinigingskosten door huurder aan Rotac dienen te worden vergoed.

6.7 De door Rotac op het gehuurde geplaatste reclame-uitingen mogen door huurder niet bedekt of verwijderd worden.

6.8 Partijen kunnen slechts met wederzijds goedvinden overeenkomen dat de huurtermijn wordt verkort.

6.9 Het aan- en afsluiten van het gehuurde op elektra, riolering, water, gas e.d. is voor rekening van de huurder.

6.10 De klant draagt er zorg voor dat Rotac op vooraf overeengekomen en redelijke tijdstippen toegang heeft tot het gehuurde.

6.11 Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat de eigendom van het gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Rotac te vorderen heeft of mocht hebben.

6.12 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal huurder het gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Rotac jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

6.13 Indien de situatie van sub 6.11 zich voordoet en de derde het gebruik van het gehuurde door huurder zou willen continueren, is huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

6.14 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

6.15 Het hiervoor in lid 6.10 t/m 6.13 opgenomen derdenbeding kan noch door huurder, noch door Rotac worden herroepen.

6.16 Het is huurder niet toegestaan het gehuurde te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotac is het huurder voorts niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze overeenkomst aan een derde over te dragen.6.17 De klant is verantwoordelijk voor de keuringen.

Artikel 7: Prijs en kosten

7.1 De prijs is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verschuldigde in- en uitvoerrechten, montage-, service – en transportkosten, schoonmaakkosten van huurartikelen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

7.2 Rotac is gerechtigd tot verhoging van deze prijs,op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

7.3 Voorts is Rotac gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

7.4 De huurprijzen zijn gebaseerd op basis van afgesproken huurtermijn. Mocht deze periode onverhoopt korter zijn behoudt Rotac het recht hier de extra kosten voor in rekening te brengen welke zouden horen bij deze kortere huurtermijn.

7.5 Als eerste huurdag geldt de dag van aflevering (af magazijn verhuurder) van het gehuurde, tenzij deze aflevering geschiedt na 17.00 uur, in welk geval de dag, volgende op die der aflevering als eerste huurdag heeft te gelden.

7.6 Als laatste huurdag geldt de dag van terugbezorging van het gehuurde in het magazijn van verhuurder, tenzij het terugleveren geschiedt voor 8.00 uur, in welk geval de dag voorafgaande aan die der teruglevering als laatste huurdag heeft te gelden.

Artikel 8: Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Rotac aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening door de klant is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Deze bezwaren dienen door de klant eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum aan Rotac kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van de gronden van bezwaar.

8.2 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente, vermeerderd met 2%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Rotac op de klant onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Rotac heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Rotac kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Rotac kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5 Rotac is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan de klant stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met Rotac gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Rotac geleverde zaken op basis van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst blijven eigendom van Rotac totdat de klant alle verplichtingen uit alle met Rotac gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Rotac.

9.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Rotac zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door Rotac geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht de klant zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

9.6 Voor het geval dat Rotac zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Rotac of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Rotac zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10: Incassokosten

10.1 Alle in redelijkheid door Rotac in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de klant van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de klant.

10.2 De klant is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11: Onderzoek, reclames

11.1 Klachten dienen door de klant binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan Rotac. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Rotac in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, is Rotac bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product geheel of gedeeltelijk te vervangen, hetzij een gedeelte van de reeds betaalde som te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

11.3 Indien de klant niet binnen de in artikel 11.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 12: Vervaltermijn

Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de klant gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Rotac de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 11.1 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Rotac kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Rotac voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van de klant wordt gelegd, dan wel indien de klant onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Rotac het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens de klant op te schorten dan wel de overeenkomst met de klant, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Rotac, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Indien Rotac aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van Rotac voor schade van de klant, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Rotac aan de klant in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Rotac aan de klant verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Rotac in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Rotac. Onder Rotac zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

14.3 Rotac is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de klant niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van Rotac.

14.4 Rotac is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door de klant bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Rotac.

14.5 Rotac is overigens steeds bevoegd de schade van de klant zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de klant alle medewerking zal verlenen.

14.6 De klant is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

14.7 Rotac is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Rotac.

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1 De klant vrijwaart Rotac voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2 De klant vrijwaart Rotac voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Rotac uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Rotac daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de klant aansprakelijk is.

Artikel 16: Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rotac geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rotac niet in staat is de verplichtingen na te komen.
16.3 In geval van overmacht kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
16.4 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft de klant het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan Rotac te worden betaald met inachtneming van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen
17.1 De Arrondissementsrechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 17.2 Alle rechtsverhoudingen tussen Rotac en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Menu